ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ἐὰν τὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας τὸ παρομοιάσουμε μὲ ἕναν ναὸ ποὺ ἔχει στύλους, ὁ πιὸ γερὸς στῦλος θὰ λέγαμε, ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἰσχυροὺς στύλους ἦταν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. «Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας». Πολὺ ἐπιβλητικὴ φυσιογνωμία.

Νὰ δοῦμε λίγο τὰ βιογραφικά του. Γεννήθηκε τὸ 295 στὴ μεγάλη ἑλληνικὴ πόλι τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀπὸ χριστιανοὺς γονεῖς. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἦταν μέσα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Κάποτε, παίζοντας ἐκεῖ δίπλα στὸν Νεῖλο μὲ κάτι ἄλλα παιδιά, βρῆκαν ἕνα ἀβάπτιστο παιδὶ καὶ κάνανε κανονικὰ τὴν τελετὴ τῆς βαπτίσεως. Κι ὅταν τὸ πληροφορήθηκε ὁ πατριάρχης ὁ Ἀλέξανδρος, ἀναγνώρισε τὸ βάπτισμα.

Καθὼς προχωρεῖ σὲ νεανικὴ ἡλικία, σπουδάζει θεολογικὰ καὶ φιλοσοφικά. Ἡ Ἀλεξάνδρεια εἶχε περίφημες σχολὲς καὶ μποροῦσε ὅποιος εἶχε ὄρεξι νὰ μορφωθῆ. Στὴ νεανικὴ του ἡλικία εἶχε πνευματικὴ σχέσι μὲ τὸν Μέγα Ἀντώνιο καὶ ἐκεῖ στηριζότανε ἡ πνευματική του ἀνάπτυξι.Ἔγινε ἀναγνώστης τῆς Ἐκκλησίας  καὶ σὲ ἡλικία 23 χρονῶν χειροτονήθηκε διάκονος ἀπὸ τὸν πατριάρχη Ἀλέξανδρο. Στὴν ἡλικία τῶν 25 ἐτῶν εἶχε συγκληθῆ ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Ὅπως γνωρίζετε, ἐδόθηκε μεγάλη μάχη μὲ τὸν Ἄρειο καὶ ὁ νεαρὸς διάκονος κατετρόπωσε τὸν Ἄρειο.

Ὅταν φθάνη στὴν ἡλικία τῶν 33 ἐτῶν, ὁ πατριάρχης Ἀλέξανδρος πεθαίνει. Ὁ θρόνος τῆς Ἀλεξανδρείας χηρεύει. Καὶ ὁ λαὸς ἐπίεζε τόσο πολὺ τὴν κατάστασι, ὥστε, παρόλο ποὺ ἦταν νέος στὴν ἡλικία, τὸν ἔκαναν πατριάρχη Ἀλεξανδρείας. Ὡς πατριάρχης ἦταν στὸν θρόνο 46 ἔτη. Ξεκίνησε λοιπὸν τὸ ἔργο του, νὰ περιοδεύη στὴν ἐπαρχία του, νὰ ὀργανώνη τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, νὰ ἐπεκτείνη τὸν Χριστιανισμὸ στὴν Ἀλεξάνδρεια, νὰ ἐγκαθιστᾶ ἐπισκόπους, νὰ συγκροτῆ συνόδους καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ εἰδωλολατρικῶν χωρῶν. Παραδείγματος χάριν, ἡ Αἰθιοπία ἦταν στὴν εἰδωλολατρία καὶ ἔστειλε τὸν ἐπίσκοπο Φρουμέντιο καὶ ἵδρυσε χριστιανικὴ Ἐκκλησία στὴν Αἰθιοπία. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ