ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

[…] Ἐπαναλαμβάνω. Ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Φανουρίου μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ σκεφθοῦμε τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ. Καθὼς πορεύεται ἡ Ἐκκλησία, ὁ Θεὸς ἔχει μερικὰ σχέδια. Ἕνα παράδειγμα. Στὴν Τῆνο ἦταν αἰῶνες κρυμμένη μιὰ εἰκόνα. Καὶ ξαφνικὰ τότε ποὺ χρειαζότανε, τότε ποὺ ἄρχιζε ἡ Ἐπανάστασι, τότε ἐμφανίστηκε ἡ εἰκόνα. Ἄλλη περίπτωσι. Στὸ Λουτράκι, ἐπάνω στὸ βουνό, σ’ ἕνα σπήλαιο ἦταν κρυμμένο τὸ σῶμα ἑνὸς ἁγίου, τοῦ ἁγίου Παταπίου. Καὶ κάποια δεδομένη στιγμὴ ἦρθε στὸ προσκήνιο ὁ ἅγιος Πατάπιος καὶ ἀναθερμάνθηκε ἡ εὐσέβεια τῆς περιοχῆς. Ἄλλη περίπτωσι. Στὴ Λέσβο ἦταν κρυμμένοι οἱ τρεῖς γνωστοὶ ἅγιοι. Καὶ ὅταν ἦρθε ἡ κατάλληλη ὥρα, μὲ κάποια ὄνειρα ποὺ προηγήθησαν, ἦρθαν στὸ προσκήνιο οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἅγιοι. Λοιπόν, ἄλλη περίπτωσι. Στὰ παλαιὰ χρόνια ἦταν κρυμμένη κάπου ἡ κάρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Κι ὅταν ἀνακαλύφθηκε, ἔγινε πάρα πολὺ μεγάλη χαρὰ καὶ πάρα πολὺ μεγάλη συγκίνησι. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ …”ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ”

Στὸ ἀπολυτίκιο τῆς Κοιμήσεως ψάλλεται “ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε”. Δηλαδή, παρόλο ποὺ ἐκοιμήθης, παρόλο ποὺ ἔφυγες ἀπὸ ἀνάμεσά μας, δὲν μᾶς ἔχεις ἐγκαταλείψει. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ Παναγία εἶναι βοηθὸς καὶ προστάτης. Προστατεύει σὲ δύσκολες καταστάσεις, σὲ ἀρρώστιες, σὲ κινδύνους, τακτοποιεῖ προβλήματα κλπ. Ὅπως λέει καὶ τὸ γνωστὸ κοντάκιο “Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε”.

Θὰ ἀναφέρω μερικὲς περιπτώσεις, γιὰ νὰ φανῆ τοῦ λόγου τοῦ ἀληθές, Κάποιος ἐδῶ ἐνορίτης, Γεώργιος Λέκκας, μοῦ ἔλεγε ὅτι ὅταν ἦταν νεαρὸς εἶχε πάει στὴν Τῆνο καὶ ἐκεῖ συνέβη τὸ ἑξῆς, εἶχε ἄμεση ἐμπειρία. Ἦταν μιὰ μητέρα καὶ μιὰ κόρη, ἡ κόρη ἤτανε μουγγὴ καὶ μισοπαράλυτη. Καὶ πῆγε μιὰ φορὰ στὴν Τῆνο, ὅταν περνοῦσε ἡ Μεγαλόχαρη ἀπὸ κάτω νὰ θεραπευτῆ, τίποτα. Πῆγε καὶ δεύτερη φορὰ καὶ τὴν τρίτη φορὰ ποὺ πῆγε συνέβη τὸ ἑξῆς. Μόλις πέρασε ἡ εἰκόνα ἀπὸ πάνω της, ἔφυγε ἡ παραλυσία καὶ ἀνωρθώθηκε. Ἀλλὰ εἶχε τάξει, δὲν εἶχε τακτοποιήσει τὸ θέμα μὲ τὴ φωνή της ποὺ ἦταν μουγγή. Καὶ τὸ βράδυ ποὺ ἔγινε ἡ λειτουργία στὸ ἐκκλησάκι τῆς Εὑρέσεως, μόλις κοινώνησε, ἀμέσως βρῆκε τὴ φωνή της. Λέει, «ἤμουνα παρών, τὸ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου καὶ τὸ ἀναφέρω».

Συνέχεια ανάγνωσης 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ …”ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ”