ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου λέει ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας ἦταν ἄνθρωπος. Ὅπως ἐμεῖς περνᾶμε διάφορες ταλαιπωρίες, κρυώνουμε, πονᾶμε, ἀρρωσταίνουμε κλπ. ὅλα τὰ ἔχει κι ὁ προφήτης Ἠλίας. Ὅμως λέει ὁ προφήτης Ἠλίας παρόλο ποὺ ἦταν ἄνθρωπος ὁμοιοπαθὴς μ’ ἐμᾶς, ἔκανε θαύματα […]. Καὶ τί ἔκανε; Ἔκλεισε λέει τὸν οὐρανὸ τριάμιση χρόνια. Ἔκλεισε λέει τοὺς οὐρανούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΙΝΑ

Στὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει ἕνα κείμενο στὴ γιορτὴ τοῦ ἁγίου ποὺ λέγεται «συναξάριον». Καὶ τὸ συναξάριο λέει μὲ λίγα λόγια τὸν βίο τοῦ ἁγίου. Γιατὶ λέγεται συναξάριο; Διότι διαβαζότανε, λεγόταν στὴ σύναξι. Καὶ τί θὰ πῆ «σύναξι»; Ἂν ὑποθέσουμε σ’ ἕνα μέρος εἶχε μαρτυρήσει κάποιος, σ’ ἕνα βουνό, σὲ μιὰ πλαγιά, καὶ ἐκεῖ ἦταν ὁ τάφος του, ὅταν σταμάτησαν οἱ διωγμοί, μααζεύονταν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἐκεῖ. Εἶχαν χτίσει μιὰ ἐκκλησία καὶ κάνανε τὴ λειτουργία. Δὲν λειτουργοῦσαν οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες, λειτουργούσανε μόνο αὐτὴ καὶ μαζεύονταν ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη. Αὐτὸ λεγότανε «σύναξι». Σύναξι θὰ πῆ συγκέντρωσι. Καὶ τὸ κείμενο ποὺ διαβάζανε ἢ ποὺ ἔλεγαν οἱ ἱεροκήρυκες λέγεται «συναξάριο».

Καὶ τὸ συναξάριο τῆς ἁγίας ἔχει ὡς ἑξῆς. Θὰ διαβάσουμε, θὰ ποῦμε λίγα σήμερα καὶ τὰ ὑπόλοιπα αὔριο. «Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ πόλεώς τινος τῆς Πισιδίας». Ἡ ἁγία Μαρῖνα καταγότανε ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία, ἀπὸ τὰ νότια μέρη, νοτιοδυτικά, ποὺ ἤτανε μιὰ μεγάλη περιοχή, ἡ Πισιδία. Στὴν Πισιδία εἶχε κάνει ἀποστολικὴ περιοδεία ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἀναφέρονται λεπτομέρειες στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Καὶ εἶχε, λέει, ἕναν πατέρα ποὺ λεγόταν Αἰδέσιος. Ἅμα σᾶς ρωτήσουν πῶς λεγόταν ὁ πατέρας τῆς ἁγίας Μαρίνας, πρέπει νὰ πῆτε Αἰδέσιος. Τὸ αι μὲ αι ἀπὸ τὸ αἰδώς, ποὺ σημαίνει «σεβάσμιος». Ὁ ὁποῖος, παρακαλῶ, ξέρετε τί ἐπάγγελμα εἶχε; Ἄν σᾶς πῶ τώρα τί ἐπάγγελμα εἶχε ὁ πατέρας τῆς ἁγίας Μαρίνας, δὲν θὰ ξέρετε. Ἂν ὅμως σᾶς ποῦμε ὅτι «τρέξτε νὰ προλάβετε ἀρτοκλασία», θὰ τρέξετε ὅλοι.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΙΝΑ