ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β’

Ρίχνουμε μερικὰ βλέμματα στὸν βίο τῆς ἁγίας Παρασκευῆς καὶ προσπαθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε τὸν βίο της.

Ἕξι σημεῖα.

Τὸ πρῶτο σημεῖο, οἱ γονεῖς της, ὁ Ἀγάθων καὶ ἡ Πολιτεία, ἐνῶ περνοῦσαν τὰ χρόνια τοῦ γάμου, δὲν ἀποκτοῦσαν παιδιά. Εἶχαν ἀπαιδία, ἀτεκνία. Ὑπομονή, ὑπομονή, προσευχή. Καὶ στὸ τέλος ἔγινε ἡ ἐπιθυμία τους καὶ γεννήθηκε ἡμέρα Παρασκευή ἡ ἁγία Παρασκευή. Ποὺ σημαίνει ὅτι πολλὲς φορὲς αὐτὸ ποὺ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ θέλει ὑπομονή, δὲν ἔρχεται ἀμέσως.

Εἴπαμε ἕξι σημεῖα. Δεύτερο σημεῖο. Ὅταν ἡ ἁγία Παρασκευή μεγάλωσε καὶ ἀφοσιώθηκε στὸν Θεό, πρὶν ὁριστικοποιήση τὴν ἀφοσίωσί της κι ἐνῶ ἐν τῷ μεταξὺ εἶχαν πεθάνει οἱ γονεῖς της ὅλη τὴν περιουσία ποὺ εἶχε τὴν μοίρασε στοὺς φτωχούς. Αὐτό τὸ ἔχουνε κάνει πάρα πολλοὶ ἅγιοι. Κι ὁ ἅγιος Παντελεήμων ποὺ γιορτάζει αὔριο κι αὐτὸς ὅλη τὴν περιουσία του μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πατέρα του τὴν μοίρασε στοὺς φτωχούς. Ἐδῶ γίνεται χαμός, ὅταν εἶναι νὰ μοιράση τὴν περιουσία, γιὰ ἕνα κομμάτι χωράφι, μποροῦν νὰ σκοτωθοῦν τ’ ἀδέρφια. Ἐδῶ ἡ ἁγία Παρασκευή ὅλα τὰ μοίρασε, δὲν ἐκράτησε τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτό της.

Ἕνα τρίτο σημεῖο. Στὶς διάφορες ἀνακρίσεις ποὺ εἶχε μὲ διάφορους ἄρχοντες καὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνες λέει ὁ Συναξαριστὴς ὅτι ἀπαντοῦσε  μὲ πάρα πολλὴ σύνεσι καὶ πάρα πολλὴ σοφία. Καὶ ἔλεγε τέτοια λόγια καὶ τέτοια ἐπιχειρήματα, ποὺ οἱ ἄλλοι κλείνανε τὸ στόμα τους. Καὶ ὁ ὑμνογράφος σὲ πολλὰ σημεῖα τονίζει ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ θέμα. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β’